วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

วันกาชาดไทย


เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี แห่งการสถาปนากิจการยุวกาชาดไทย สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จึงเตรียมจัดงาน “ 90 ปี ยุวกาชาดไทย คิดดี ทำดี มีจิตอาสา” ขึ้น เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีอุดมคติในศานติสุข มีความรู้ความชำนาญในการรักษาอนามัยของตนเอง และส่งเสริมอนามัยของผู้อื่น รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ และรู้จักสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อผู้อื่น โดยจะจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2555

สุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เผยว่า ยุวกาชาดไทย เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2465 จากวิสัยทัศน์ของ จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดสยามในสมัยนั้น ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญเพื่อส่งเสริมกิจการสภากาชาดไทย และประเทศชาติในอนาคต

ทั้งนี้ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จะมุ่งอบรมให้เยาวชนชาย – หญิง อายุระหว่าง 15 – 25 ปี หรือเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ทั้งในสถานศึกษา ซึ่งมีความสนใจสมัครเป็น “อาสายุวกาชาด” สังกัด “ชมรมอาสายุวกาชาด” สถาบันการศึกษาต่างๆ และร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ Brand ของสำนักงานยุวกาชาด “คนดี คนเก่ง (รอบรู้ สุขภาพดี) พึ่งพาได้เรื่องปฐมพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุ และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยการมีจิตอาสา” โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การมุ่งขยายเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาดให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 1 อำเภอ 1ชมรม ภายในปี 2557 โดยมีอาสายุวกาชาดที่มีความรู้ และทักษะเรื่องการปฐมพยาบาล และการดูแลผู้สูงอายุ เป็นที่พึ่งพาได้ของครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป

พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของเหล่ายุวกาชาด


 

อาสายุวกาชาดกำลังให้ช่วยเหลือกับผู้ป่วยที่มาใช้บริการ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์


สำหรับกิจกรรมงาน “ 90 ปี ยุวกาชาดไทย คิดดี ทำดี มีจิตอาสา” ได้แก่ วันที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 16.00 น. ประกอบด้วย พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของเหล่ายุวกาชาด ซึ่งได้รับพระกรุณาจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานในพิธีฯ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ, การอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล และการดูแลผู้สูงอายุ ให้แก่วิทยากรยุวกาชาดเพื่อนำไปขยายผลสู่เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ให้มีวามรู้เรื่องการปฐมพยาบาล และการดูแลผู้สูงอายุ เป็นที่พึ่งพาได้ของครอบครัว และสังคม

ส่วนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งจะจัดตลอดปี 2555 จะมีทั้งการเชิญชวนอาสายุวกาชาดจากชมรมอาสายุวกาชาดทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มาให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สัปดาห์ละ 2 วัน ตลอดเดือนมกราคม - เมษายน 2555, โครงการ “คัดสรรกุลบุตร – กุลธิดากาชาด” ประจำปี 2555 – 2556 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการจัดงานกาชาดประจำปี 2555 เพื่อคัดสรรเยาวชนชาย – หญิง อายุระหว่าง18 – 25 ปี ที่มีความสามารถ มีมนุษยสัมพันธ์ การกล้าแสดงออก และมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ภารกิจของสภากาชาดไทยให้ประชาชนได้รับทราบ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 17 กุมภาพันธ์ 2555 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaircy.redcross.or.th

ในตอนท้าย ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด ยังกล่าวเพิ่มเติม ว่า สำหรับเยาวชนชาย – หญิง อายุระหว่าง 15 – 25 ปี มีจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ สามารถสมัครเป็นอาสายุวกาชาดในนามชมรมอาสายุวกาชาดสถาบันการศึกษานั้นๆ หรือ สังกัดชมรมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด ได้ที่ www.thaircy.redcross.or.th เช่นกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น