วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

วันกองทัพไทย

                                                                     

               วันกองทัพไทยถือเอาวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ทรงทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า  เมื่อวันจันทร์ เดือนสอง แรมสองค่ำ จุลศักราช 954 ตรงกับวันจันทร์ที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2135

18 มกราคม จึงเป็นวันกองทัพไทยของปี 2555

พลโทหฤษฎ์ พุ่มหิรัญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยแจ้งว่า กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการกองทัพไทย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ และเตือนใจให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมใจน้อมรำลึกถึงวีรกรรมและคุณงามความดีของเหล่านักรบไทยที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้อง รักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติไทยไว้ให้ลูกหลานสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองทัพไทยเป็นสถาบันหลักด้านความมั่นคงในการรักษาเอกราช อธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ปกป้อง พิทักษ์ รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

รวมทั้งพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย ให้ดำรงชีวิตบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง

ทั้งยังมีบทบาทในการช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องชาวไทย  ยามประสบภัยพิบัติต่างๆ ได้แก่ ภัยน้ำท่วม ภัยหนาว และภัยแล้ง

นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาแรงงานต่างด้าว การดำเนินการตามโครงการพระราชดำริ การปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพและมนุษยธรรมร่วมกับสหประชาชาติและการจัดหน่วยเข้าร่วมในกองกำลังผสมนานาชาติในนามของกองกำลัง 980 ไทย/ดาร์ฟูร์

รวมถึงการปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนและคนไทยเทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งทุกเรื่องราวคนไทยต่างเห็นเป็นประจักษ์มาโดยตลอด

สมดั่งคำปฏิญาณตนของทหารต่อธงชัยเฉลิมพลว่า “ข้าพเจ้า ขอกระทำสัตย์ปฏิญาณตนว่า จักยอมตาย   เพื่ออิสรภาพและความสงบแห่งประเทศชาติ จักอยู่ในศีลธรรมของศาสนา จักเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้าจักรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  จักเชื่อถือผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด  ทั้งจักปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม”

บทบาทและกิจกรรมที่กองทัพแห่งชาติดำเนินการมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมา จึงเป็นบทบาทที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนเต็มหัวใจ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น